Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

Redakcja „Studiów Teologii Dogmatycznej” przeciwstawia się wszelkiej nierzetelności naukowe, dlatego teksty nadsyłane do Redakcji „Studiów Teologii Dogmatycznej” nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane (w języku polskim, bądź tłumaczone na inne języki).
Zapobiegając przypadkom tzw.  „ghostwriting” i „guest authorship” Redakcja „Studiów Teologii Dogmatycznej”  wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych  autorów  (jeśli miało to miejsce) w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji. Redakcja wymaga także podania informacji o  źródłach finansowania  publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
Wykryte przypadki  „ghostwriting” i „guest authorship”  będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, stowarzyszenia edytorów naukowych,  towarzystwa naukowe itp.)

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.