Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Imię i nazwisko autora
 • Numer ORCID autora
 • Afiliacja (jednostka naukowa, uczelnia wyższa)
 • Tytuł artykułu po angielsku i po polsku
 • Streszczenie artykułu po angielsku i po polsku
 • Słowa klucze po angielsku i po polsku ( do 5 słów)
 • Bibliografia załącznikowa
 • Aktualna nota biograficzna autora po angielsku i po polsku
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect
 • Autor/autorzy, przekazując redakcji tekst, przenosi/przenoszą na wydawcę wyłączne prawo do jego wydawania i rozpowszechniania (licencja CC-BY-NC-ND)
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu)
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii

Wytyczne dla autorów

Redakcja „Studiów Teologii Dogmatycznej” przeciwstawia się wszelkiej nierzetelności naukowe, dlatego teksty nadsyłane do Redakcji „Studiów Teologii Dogmatycznej” nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane (w języku polskim, bądź tłumaczone na inne języki).
Zapobiegając przypadkom tzw.  „ghostwriting” i „guest authorship” Redakcja „Studiów Teologii Dogmatycznej”  wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych  autorów  (jeśli miało to miejsce) w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji. Redakcja wymaga także podania informacji o  źródłach finansowania  publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
Wykryte przypadki  „ghostwriting” i „guest authorship”  będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, stowarzyszenia edytorów naukowych,  towarzystwa naukowe itp.)

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie.