ROK:

 

Autor:
Olszewski Mieczysław

Tytuł:
Rola kolegialności i synodalności w budowaniu wspólnoty eklezjalnej w świetle posoborowych dokumentów Kościoła

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 103-112

Słowa klucze:
kolegialność, Kolegium Apostołów, św. Paweł, synodalność, Sobór Jerozolimski, Sobór Watykański II, Synody Biskupów, II Nadzwyczajny Synod Biskupów 1985, synod diecezjalny, wspólnota – koinonia

Keywords:
collegiality, Collegiality of the Apostles, Saint Paul, synodality, Jerusalem Council, Second Vatican Council, Synod of Bishops, Second Extraordinary Synod of Bishops 1985, Diocesan synod, community – koinonia

Artykuł do pobrania: