ROK:

 

Autor:
Kowalczuk Marek

Tytuł:
Paradygmat koncyliarności w Dz 15,1-29

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 69-83

Słowa klucze:
Dz 15,1-29, kryzys antiocheński, Sobór Jerozolimski, kolegialność

Keywords:
Acts 15,1-29, Antioch crisis, Council of Jerusalem, collegiality

Artykuł do pobrania: