ROK:

 

Autor:
Murziński Paweł

Tytuł:
Koncepcja nadprzyrodzoności w systemach religijnych Wschodu (Azji) i ich recepcja na Zachodzie (USA i Europa) na gruncie światopoglądu New Age

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 106-121

Słowa klucze:
Bóg, wieczność, nadprzyrodzony, duchowość, medytacja, Boska energia, gnoza, ewolucja, stworzenie, emanacja, życie wieczne, panteizm, transcendentny, prawo karmy, iluzja, psychologia ezoteryczna, bioterapia, transformacja świadomości, Absolut, reinkarnacja, Umysł wszechświata, relatywizm

Keywords:
God, eternity, supernatural, spirituality, meditation, divine Energy, gnosis, evolution, creation, emanation, eternal life, pantheism, transcendent, law of karma, illusion, esoteric psychology, biotherapy, transformation of consciousness, Absolute, reincarnation, mind of the universe, relativism

Artykuł do pobrania: