ROK:

 

Autor:
Jagodziński Marek

Tytuł:
„Zwyczajne” działanie Boga w sakramentach w kontekście kontrowersyjnych koncepcji teologiczno-pastoralnych

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 49-64

Słowa klucze:
grzech, sakrament chrztu, sakrament pokuty, odpuszczenie grzechów, Zbawienie, grzech pokoleniowy, przebaczenie międzypokoleniowe, spowiedź furtkowa

Keywords:
sin, sacrament of baptism, sacrament of penance, forgiveness of sins, salvation, generational sin, intergenerational forgiveness , wicket’s confession

Artykuł do pobrania: