ROK:

 

Autor:
Karwacki Roman

Tytuł:
Et creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 127-145

Słowa klucze:
Bóg, Stworzyciel, Trójca Święta, stworzenie, mężczyzna i kobieta, grzech, Jezus Chrystus, miłość, przebaczenie, miłosierdzie, Odkupienie, zbawienie, antropologia, eschatologia

Keywords:
God, Creator, Holy Trinity, creation, man and woman, sin, Jesus Christ, love, forgiveness, mercy, redemption, salvation, anthropology, eschatology

Artykuł do pobrania: