ROK:

 

Autor:
Choromański Andrzej

Tytuł:
Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 58-87

Słowa klucze:
Augustyn, Arystoteles, antropologia chrześcijańska, antropologia filozoficzna, Bartnik Cz., Boecjusz, Cyceron, człowiek, eklezjologia, Epikur, Gaudium et Spes, indywidualizm, indywiduum, istota społeczna, komunia (osobowa), Kościół, Lumen Gentium, natura, osoba, personalizm, relacyjność, Sobór Watykański II, Tomasz z Akwinu, wspólnota

Keywords:
Augustine, Aristotle, Christian anthropology, philosophical anthropology, Bartnik Cz., Boethius, Cicero, man, ecclesiology, Epicurus, Gaudium et Spes, individualism, individual, social being, communion (personal), Church, Lumen Gentium, nature, person, personalism , relational, Vatican II, Thomas Aquinas, community

Artykuł do pobrania: